Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. ročník

22. 4. 2007

8. ročník

1/ Aký bol rozdiel medzi Francúzskom a Anglickom v spôsobe vládnutia v 17. storočí po 30-ročnej vojne?

  Francúzsko = absolutizmus (neobmedzená moc kráľa),

 Anglicko = parlamentná monarchia (moc kráľa je značne obmedzená mocou vlády)

2/ Čo sú to manufaktúry aké vznikali v 16. – 17. storočí v Anglicku?

 Manufaktúra – rukodieľňa, výroba vo veľkom, ktorá je založená na deľbe práce – na zhotovení jedného výrobku sa podieľajú

 viacerí pracovníci.

 V Anglicku vznikali vlnárske manufaktúry.

3/ Prečo a kedy došlo k občianskej vojne v Anglicku?

 K vojne v Anglicku došlo v roku 1642-1648, lebo anglická vláda sa na čele s Oliverom Cromwellom nahnevala na kráľa, ktorý

 chcel vládnuť absolutisticky – zajala ho, popravila a vyhlásila republiku (republika – parlament vládne neobmedzene bez kráľa).

4/ Ako vznikla parlamentná monarchia po smrti Olivera Cromwella?

 Vláda republiky sa po smrti Cromwella bála nástupníckych rodov, že ich potrestá. Preto navrhla nástupníckym kráľovským

 rodom nový spôsob vládnutia – tzv. parlamentnú monarchiu, ktorú nový kráľ Viliam III. Oranžský potvrdil v dokumente v listine

 práv (Bill of Rights)

5/ Z čoho vznikla buržoázia a z čoho proletariát?

 Buržoázia – z bohatých mešťanov /alebo aj šľachty, ktorá začala stavať manufaktúry/, proletariát – z robotníkov pracujúcich

 v továrni

6/ Akým spôsobom si francúzsky kráľ v 17. storočí vytvoril podmienky pre neobmedzenú moc (absolutizmus)?

 Francúzsky kráľ Ľudovít XIII. v I. polovici 17. storočia sa rozhodol prestať zvolávať Francúzsku vládu – tzv. generálne stavy,

 ktorá sa skladala z predstaviteľov vysokej šľachty, vysokého duchovenstva, najbohatších mešťanov; kráľovské úrady nízkej 

 šľachty a mešťanom, pomocou ktorých riadil krajinu.

7/ Čo je merkantilizmus?

 Hospodárska politika absolutistická štátu, podľa ktorej treba v cudzine, čo najmenej nakupovať a čo najviac tovaru vyvážať.

8/ Prečo francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. prezývali „kráľ Slnko“?

 Obliekal sa do prepychu – do zlata a lesku – aby bol stredobodom pozornosti, že on je tá najvyššia osoba v celej krajine.

9/ Prečo na začiatku 18. storočia sa absolutizmus vo Francúzsku dostal do krízy?

 Francúzski králi vyprázdnili kráľovskú pokladňu tým, že utrácali štátne prostriedky na svoj život – prepychové vily, poľovačky,

 zábavy – a na nezmyselné vojny so susedmi.

10/ Prečo došlo k vojne medzi Francúzskom (Ľudovít XIV) a Rakúskou monarchiou (Leopold I.) na začiatku 18. storočia?

 Bojovali o španielsku kráľovskú korunu, na ktorú mal väčšie právo Leopold I. Habsburský, lebo v Španielsku zomrel posledný

 kráľ z rodu Habsburgovcov.

11/ Medzi kým bola tzv. Severná vojna?

 Bojovali tu Rusi, Poliaci, Sasi a Dáni proti Švédsku, ktoré prehralo a Rusko získalo prístup k Baltskému moru.

12/ Aké zmeny nastali na začiatku 18. storočia v mocenských pozíciách Európskych štátov?

 Strácali – Španielsko, Francúzsko, Osmánsku ríšu a Švédsko,

 Dostávali – Prusko a Rusko.

13/ Kto upevnil v 16. storočí postavenie katolíckej cirkvi v období reformácie?

 Španielsky šľachtic – Ignác z Loyoly /lojoly/– ktorý založil jezuitský rád.

14/ V ktorých storočiach vládlo barokové umenie? = V 16. a v 17. storočí.

15/ Kto a prečo mal záujem na vzniku barokového umenia?

 Barokové umenie vzniklo na podnet katolíckej cirkvi, pretože chceli do prekrásnych

 kostolov znovu získať odpadlíkov od katolíckej cirkvi a udržať si vlastných veriacich.

16/ Kde bola postavená l. baroková stavba? = V Ríme.

17/ Prečo v 18. storočí vznikol oproti cirkevnému svetonázoru svetonázor osvietenecký?

 Rástlo presvedčenie, že skôr rozumom, ako vierou, možno vysvetliť mnohé tajomstvá prírody.

18/ Vymenuj významné osobnosti osvietenctva.

 /Jean d Alembert (žan dalamber), Francois (fransoa) Voltaire, Isaac Newton, Denis Diderot (deni didro) a Charles (šárl) de 

 Montesquieu/

19/ Významné dielo osvietencov? = Encyklopédia.

20/ Prečo Ľudovít XVI. V roku 1789 po mnohých rokoch znova zvolal generálne stavy?

 Pretože sa vyprázdnila kráľovská pokladnica

21/ Čo bolo príčinou Francúzskej revolúcie v roku 1789?

 Došlo k hádke medzi 3. stavom, meštianstvom, na jednej strane a vysokou šľachtou, vysokým duchovenstvom (l. a 2. stav) na

 strane druhej o otázke privilégií a daní. 3. stav vyhlásil tzv. národné zhromaždenie – žiadal slobodu, rovnosť a bratstvo. Tretiemu

 stavu prišiel na pomoc obyčajný ľud a ten povstal a zaútočil na Bastilu – 14. júl 1789.

22/ Aké zmeny nastali po revolúcii v roku 1789?

 3. stav ako národné zhromaždenie vytvoril vojsko, zrušil všetky feudálne povinnosti a šľachtické privilégiá. Vydalo Deklaráciu

 ľudských a občianskych práv a napokon podvojročnom úsilí prijalo v roku 1791 ústavu.

23/ Prečo zákonodarné zhromaždenie popravilo kráľa v roku 1793 a vyhlásilo republiku?

 Niektorí poslanci zákonodarného zhromaždenia kráľovi neverili, lebo chcel bojovať proti revolučnej vláde /chcel utiecť za

 hranice a získať pomoc cudzích vojsk na potlačenie moci revolučnej vlády/

24/ Prečo sa republikový konvent vo Francúzsku hanlivo prezýval „Vláda gilotíny“?

 Republikový konvent na čele s Maximiliánom Robespierrom (vláda gilotíny) prenasledoval tých, čo mali iný názor a prívržencov

 kráľa.

25/ Čím si získal sympatie Napoleon u francúzskej vlády (direktórium)?

 Vojenskými úspechmi ako generál a tým, že potlačil vnútroštátne nepokoje vo Francúzsku, až napokon uskutočnil štátny prevrat

 a prevzal skoro všetku moc do svojich rúk.

26/ Kedy sa stal Napoleon Bonaparte cisárom Francúzov? = V roku 1804

27/ Ako Napoleon zlepšil občiansku situáciu v krajine?

 Vydal Občiansky zákonník – Code civil – v ktorom zakotvil rovnosť všetkých ľudí pred zákonom, občiansku slobodu, slobodu

 náboženského vyznania a neodcudziteľnosť súkromného vlastníctva.

28/ Ako Napoleon zlepšil finančnú situáciu vo Francúzsku? = Tým, že podporoval súkromné podnikanie.

29/ Vymenuj úspešné i neúspešné bitky Napoleona I. Bonaparte ?

 R. 1805 – bitka pri Trafalgarskom myse Napoleon prehral námornú bitku s Anglickom /s admirálom Nelsonom/

 R. 1805 – bitka troch cisárov pri Slavkove, Napoleon v nej porazil ruského cára a rakúskeho cisára

 R. 1812 – vojna v Rusku, Napoleon v nej hanebne prehral s generálom Kutuzovom cára Alexandra I. pri rieke Brezine

 R. 1813 – bitke národov pri Lipsku Napoleon prehral

 R. 1815 - prehral v bitke pri belgickom Waterloo definitívne

30/ Kedy a čo bolo príčinou Americkej vojny za nezávislosť ?

 Konflikt sa vyhrotil ešte v roku 1773, keď bostonskí robotníci prepadli anglické lode s čajom a vysypali ho do mora, pretože

 anglická vláda zvýšila clá na čaj.

 R. 1775-1781 bola v Amerike veľká vojna za nezávislosť, pretože anglická vláda požadovala od Angličanov žijúcich v Amerike

 vysoké clá na dovážaný tovar a vysoké úradné poplatky. 

31/ Kedy bola vyhlásená nezávislosť USA a kto bol autor deklarácie za nezávislosť ?

 R. 1776 – Thomas Jefferson /džeferson/

32/ Aký bol rozdiel medzi federalistami a republikánmi v USA v 18. storočí ?

 Americkí federalisti chceli, aby štáty v Amerike boli federálne jednotne spojené federálnou vládou.

 Americkí republikáni chceli, aby americké štáty boli spojené voľnejším zväzkom v Únii

33/ Kedy bola vyhlásená ústava USA a prvý prezident ?

R. 1789 – Georg Washington /džordž vošington/

34/ Kedy a čo bolo príčinou vojny medzi severom a juhom USA a dôsledky ?

 R. 1861-1865 . Pretože priemyselný sever chcel, aby vláda zaviedla na dovážaný tovar clá a zrušenie otrokárstva /aby tak získali

  robotníkov do priemyslu/

  A plantážnický juh chcel zas voľný obchod a ponechanie otrokárstva na ich plantážach.

 Juh v tejto občianskej vojne prehral a otroctvo bolo zrušené, černosi dostali úplnú slobodu a spoločenskú rovnosť.

35/ Aká bola príčina povstania dekabristov v decembri 1825 v Rusku ?

 Mladí ruskí šľachtici- dôstojníci -dekabristi v decembri 1825, keď zomrel cár Alexander I., sa pokúsili neúspešným vojenským

 prevratom obmedziť absolutistickú moc nasledujúceho cára Mikuláša I. ústavou a vytvoriť tak spôsob vládnutia parlamentnej 

 monarchie.

36/ Prečo Rusko po roku 1825 /19. storočí/ dostalo prezývku „žandár Európy“?

 Cárske Rusko v 19. storočí dostalo prezývku „žandár Európy“ preto, lebo prišli každému štátu v Európe na pomoc, ak v ňom

 vzniklo nejaké protifeudálne povstanie. Napr. r. 1831 potlačili veľké protifeudálne povstanie v Poľsku , v r. 1849 poslal ruský

 cár svoje vojská na pomoc rakúskemu cisárovi na potlačenie protifeudálneho povstania v Uhorsku.

37/ Kedy, príčina a dôsledky krymskej vojny ?

 Ruská rozpínavosť smerom na Balkánsky polostrov prerástla z rusko-tureckého konfliktu do veľkej vojny na Kryme 1853 -1856,

 keď proti Rusku bojovali Turecko, Anglicko, Francúzsko a Sardínia. Ruský cár Alexander II. v nej prehral a ako dôsledok tejto

 vojny bolo, že cár si uvedomil potrebu ruskej reformy a zrušil nevoľníctvo v r. 1861.

38/ Čo spôsobilo hospodársku a politickú nejednotnosť Talianska v 17., 18. a 19. storočí ?

 Lebo jednotlivé časti Talianska už od stredoveku ovládali cudzie štáty. Ešte v 19. storočí bolo Taliansko rozdrobené na desať

 štátov, takmer celý Apeninský polostrov bol pod nadvládou Rakúska.

39/ Kto sa postavil na čelo boja za zjednotenie Talianska ?

 Camillo Cavour /kamilo kavúr/ predseda vlády Sardínsko-piemontského kráľovstva a

 Giuseppe Garibaldi /džuzepe/, taliansky revolucionár

40/ Ako si Taliani získali pomoc Francúzska v boji za zjednotenie Talianska v 19. storočí ?

 Taliani pomáhali francúzskemu cisárovi Napoleonovi III. v Krymskej vojne proti Rusku.

41/ Kedy sa Taliansko stáva samostatným štátom ? = 1861 / ale dovŕšenie až 1870 po pripojení Ríma /

42/ Čo spomaľovalo rozvoj hospodárstva Nemecka 19. storočí?

 Nemecko už od 10. bolo rozdrobené na viacero kniežactiev, neskôr štátov.

43/ Prečo došlo k vojne medzi Pruskom a Rakúskom v r. 1866 ?

 Najväčší a najsilnejší nemecký štát Prusko /kancelár Otto von Bismarck/ a Rakúsko sa oba štáty snažili zjednotiť nemecké štáty

 pod svojou nadvládou.

44/ Prečo došlo k vojne medzi Pruskom a Francúzskom v r. 1870 ?

 Francúzsko sa snažilo zabrániť zjednoteniu nemeckých štátov, ale prehralo vojnu s Pruskom, prišlo aj o dve svoje územia –

 Alsasko a Lotrinsko.

45/ Kedy bolo zjednotené Nemecko ?

 = 1871 bolo slávnostne vyhlásené nemecké cisárstvo pri podpísaní mieru s francúzskom vo Versailles.

46/ Aká bola príčina povstaní na balkánskom polostrove v priebehu 19. storočia ?

 Jednotlivé národy žijúce na balkánskom polostrove sa chceli vymaniť /oslobodiť/ spod tureckej nadvlády.

47/ Ktoré štáty vznikli v priebehu 19. storočia na balkánskom polostrove ?

 Srbsko /1878/ , Grécko /1830/ , Rumunsko /1878/ , Bulharsko /1885/

48/ priemyselná revolúcia = čiže industrializácia = zavádzanie strojov do výroby

49/ Priemyselné vynálezy 18. a 19. storočia ?

 ▪ parný stroj 1784 – James Watt /džejm vot/ , ▪ spriadací tkáčsky/ stroj 1764 – James Hagreaves /džejm hargrejvz/

 ▪ prvá parná lokomotíva z roku 1815 – George Stephenson /džorďž stívenson/

 = Thomas Alva Edison : žiarovka, mikrofón, fonograf /gramofón/, filmovú kameru, premietačku filmov, prvá elektráreň

50/ Čo chceli vyjadrovať svojimi obrazmi impresionisti ?

 Impresionisti v 2. polovici 19. storočia maľovali nielen to, čo videli, ale aj čo cítili, snažili sa zachytiť dojem. Obraz skladal

 s farebných plôšok /rôznofarebné škvrny/ . Najznámejší impresionisti = Eduard Manet a Claude Monet

51/ Po čom túžili umelci prezývaní „prekliati“ ?

 Umelci „preklati“ v 2. pol. 19. stor. sa búrili proti pravidlám vtedajšej spoločnosti, túžili po slobode, ale bez finančných

 prostriedkov často upadali do biedy, chorôb a sklamania. Hlavní predstavitelia – Vincent van Gogh, Paul Gauguin /gogen/

52/ Ako získal meno umelecký smer fauvizmus /fóvizmus/ ?

 Istý kritik nazval tieto obrazy akoby stádo divej zveri tadiaľ prehnalo – les fauves /le fóv/ (divá zver)

 Henri Matiss hlavný predstaviteľ.

53/ Čím sa vyznačoval umelecký smer kubizmus ?

 Obrazy boli celkom rozložené, poskladané z rôznych geometrických útvarov.

 Hlavní predstavitelia : Pablo Picasso /pikaso/, Georges Braque /žorž brak/

54/ Prečo sa politici v parlamente museli zaoberať sociálnymi problémami v 1. polovici 19. storočia ?

 Pretože bolo potrebné riešiť sociálne problémy širokých vrstiev ľudu – zamestnanosť, biedu, sociálnu výpomoc a predísť

 konfliktom medzi chudobnými a bohatými.

55/ Prečo sa robotníci snažili získať všeobecné volebné právo ?

 Aby sa aj nemajetní, chudobní mohli zúčastňovať volieb do parlamentu rovnocenne ako majetní, bohatí .

56/ Kedy bolo zavedené všeobecné hlasovacie právo v Rakúsko Uhorsku ? = 1907

57/ Ako, prečo vznikli politické strany ?

 Parlamenty boli neraz svedkami veľkých slovných súbojov, dokonca sa rečníci fyzicky napádali. Preto bolo potrebné vniesť do

 toho nejaký poriadok, a tak poslanci s rovnakými názormi začali zoskupovať do názorovo spriaznených skupiniek mimo budovy

 parlamentu. Z týchto zoskupení postupne vznikali politické strany.

58/ Ako s volali prvé poitické strany v 19. stororčí ?

- Anglicku to boli = konzervatívna a liberálna strana

- Francúzsko = republikánska strana

- Nemecko = sociálnodemokratická strana a národná strana

- Taliansko = národná strana

- ľudové strany , katolícke strany …

59/ liberálny = zmierlivý, zhovievavý, slobodomyseľný

 konzervatívny = zotrvávajúci na tradíciách, zvyklostiach

 radikálny = priebojný v novotách 

60/ Prečo sa najvyspelejšie štáty snažili získať kolónie ?

 Aby získali lacné pracovné sily a lacné nerastné suroviny.

61/ Aké špekulatívne dôvody pre kolonizáciu cudzích území uvádzali politici najvyspelejších krajín ?

 /Že/ vyspelejšia rasa je povinná civilizovať nižšie rasy, priniesť tam kultúrno-ekonomický rozvoj. /Jules Ferry – francúzsky

 poslanec/

62/ Ako sa veľmoci znepriatelili koncom 19. a zač. 20. stor. ?

 Anglicko, Francúzsko, Rusko, Rakúsko-Uhorsko, Nemecko, Taliansko súperili kto si viac vybojuje kolónií. A zároveň mali

 medzi sebou aj územné spory ako susedné štáty.

63/ Ktoré štáty patrili do DOHODY a TROJSPOLKU ?

 DOHODA = Anglicko, Francúzsko, Rusko

 TROJSPOLOK = Rakúsko-Uhorsko, Nemecko, Taliansko

64/ Kedy, kto vydal a čo je to pragmatická sankcia ?

 Nemecký cisár a uhorský kráľ KAROL VI. vydal zákon tzv. pragmatickú sankciu = ktorá povoľovala dedičnosť kráľovskej

 koruny aj pre ženy, lebo nemal syna // a tak po jeho smrti 1740 nastupuje jeho najstaršia dcéra Mária Terézia na uhorský trón //

65/ Kedy a kde cisár Nemecka a kráľ Uhorska Karol VI. porazil Turkov ?

 = zač. 18. stor. Petrovaradíne a Temešvári spolu s Eugenom Savojským, r. 1717 Belehrade

66/ Koho, kedy a prečo prezývali veľká ozdoba Uhorska ?

 Mateja BELA /1684-1749 - Slovák/ pretože patril medzi najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia, zaoberal sa

 geografiou, históriou a prírodnými vedami

67/ Ako sa volá významné dielo Mateja Bela ?

 štvorzväzkové dielo – NOTÍCIE – historické a zemepisné vedomosti o novom Uhorsku

68/ Čím bol Matej Bel známy na Slovenku v 1. pol. 18. stor. ?

 Pôsobil v Banskej Bystrici ako kňaz a pedagóg , neskôr v Bratislave ako rektor na evanjelickom gymnáziu

69/ Kedy a čím bol známy Samuel Mikovíni ?

 V 18. storočí Samuel Mikovíni bol slovenský rytec, kartograf, banský geometer, učiteľ banskej školy v Banskej Štiavnici. Autor

 prvých podrobných máp slovenských stolíc …

70/ Čo bolo príčinou sťahovania sa Slovákov na juh na zač. 18. stor. ?

 Slováci pre veľkú biedu po tureckom plienení a kuruckých povstaniach putovali za vidinou lepšieho života na juh = na stredné

 a južné Uhorsko /do dnešného Maďarska/.

71/ Kedy vládla a kde vládla Mária Terézia ? = 1740-1780 ako cisárovná Rakúsko-Uhorska

72/ Prečo a aké reformy začala v Rakúsko-Uhorsku uskutočňovať Mária Terézia.

 Prehratá vojna s Pruskom 1763 a strata Sliezska jasne ukázala hospodársku i vojenskú slabosť Rakúsko-Uhorska, a preto sa Mária

 Terézia rozhodla uskutočniť rôzne reformy, ktoré mali povzniesť krajinu.

 Reformy : reforma vojska, zakladanie manufaktúr, reforma poľnohospodárstva – nové plodiny, reforma súdnictva a školstva,

 „milostivy“ urbár

73/ Čo bol cieľom „milostivého“ urbáru Márie Terézie ?

 Cieľom Tereziánskeho urbáru bol súpis poddanskej pôdy a určenie pomeru dávok a povinností voči zemepánovi, ktorý mal byť

 jednotný v celej krajine.

74/ Koho a prečo prezývali „slovenským Sokratom“ a v ktorom storočí pôsobil ?

 Slovenským Sokratom prezývali Adama Františka Kollára, ktorý bol dvorským radcom kráľovnej Márie Terézie a poradcom jej

 ministrov. Bol právnikom a historikom. Navrhoval zrušenie nevoľníctva, zavedenie náboženskej slobody, ovplyvnil aj školské

 reformy.

75/ Kedy a kde vládol Jozef II. ? = 1780 – 1790 v Rakúsko-Uhorsku

76/ Vymenuj najznámejšie reformy rakúsko-uhorského panovníka Jozefa II.

 ☼ tolerančný patent čiže náboženská sloboda, zrušenie nevoľníctva, povinná školská dochádzka

77/ Kedy bol uzákonený prvý spisovný slovenský jazyk Antona Bernoláka ? 

 = 1787 /základ tvorili západoslovenské nárečia – Trnava/

78/ Významní predstavitelia bernolákovskej generácie ?

 spisovateľ Ján Hollý , Juraj Fándly /ktorý založil v Trnave Slovenské učené tovarišstvo, známe dielo pre pokrok roľníkov „Pilný

 domáci a poľný hospodár.

79/ O čo sa usilovali uhorskí jakobíni koncom 18. storočia ?

 Zvrhnúť monarchiu a nastoliť republiku podľa vzoru francúzskych jakobínov.

80/ Vymenuj najznámejších uhorských jakobínov ?

 Vodca Ignác Martinovics, potom slováci = Jozef Hajnóczy, Samuel Vrchovský, Karol Smetanovič, František Abaffy

81/ Ako skončilo sprisahanie uhorských jakobínov ?

 Koncom 18. stor. (1794) ich odhalili a mnohých popravili, medzi nimi aj Martinovicsa a Hajnóczyho.

82/ Aká bola predstava Jána Kollára o slovanskom národe a všeslovanskej vzájomnosti ?

 Na začiatku 19. stor. Ján Kollár spolu s Pavlom Jozefom Šafárikom chápali národ ako spoločenstvo ľudí jedného jazyka a kultúry, 

 a tak slovanské národy chcel spojiť v jeden, aby sa skončilo vykorisťovanie slovanských národov inými národmi. Lenže táto

 myšlienka bola neuskutočniteľná už aj zo samého faktu, že Rusko utláčalo iný bratský slovanský národ Poliakov.

83/ Ktorý spisovný jazyk používali na Slovenku katolíci a ktorý luteráni /protestanti, evanjelici/ na konci 18. a 1. pol. 19. stor. ?

 Katolíci bernolákovčinu a evanjelici biblickú češtinu.

84/ Čím bol známy Jozef Dobrovský /1753-1829/ ? = ako jazykovedca ho pokladajú za tvorcu modernej spisovnej češtiny

85/ Čím bol známy Jozef Jungman /1773-1847/ ? = Zostavil slovník česko-nemecký 120 tisíc slovami

86/ Kedy a kde a aké boli príčiny cholerového povstania na Slovenku ?

 = 1831 v Zemplíne, roľníci boli nespokojní so svojím postavením, s povinnou robotou zemepánovi, rôznymi dávkami a

 službami, nastal hlad a cholerová epidémia bola podnetom na povstanie. Povstanie sa rozšírilo ďalej do Novohradu, 

 Tekova, Liptova i Turca. Bolo pomerne rýchlo potlačené.

87/ Prvý parník v Bratislave = 1818

88/ Prvá konská železnica = 1837-1846 z Bratislavy do Trnavy

89/ Prvý cukrovar na Slovenku = Veľké Úľany 1832

90/ Papiernictvo – papiereň = 1829 zmodernizovanie – v Harmanci

91/ Kedy bol uzákonený druhý spisovný slovenský jazyk Ľudovíta Štúra ? = 1843 /základ tvoria stredoslovenské nárečia- Bystrica/

92/ Čo prisahali štúrovci v Devíne 1836 ?

 . . . že sa budú nezištne venovať potrebám slovenského národa

93/ Kto napísal hymnickú pieseň Nad Tatrou sa blýska ? = Janko Matuška

94/ Kedy a kde sa Ľudovít Štúr stáva poslancom uhorského snemu ? = Zvolen 1847

95/ Najbližší spolupracovníci Ľudovíta Štúra ? = J. M. HURBAN, M. M. HODŽA

96/ Čím bol známy Martin Hamuljak a Martin Hattala 19. stor. ?

 = sa obetavo zapájali do boja za jednotný slovenský jazyk spoločný pre evanjelikov i katolíkov na Slovensku

97/ Aké boli dôvody pre zavedenie spisovného jazyka pre slovákov ?

  Zabrániť maďarizácii Slovákov, vzdelávať aj pospolitý ľud, zjednotiť katolíckych a evanjelických vzdelancov Slovenska, 

 a v neposlednom rade aby Slováci mohli byť v Uhorsku uznaní ako samobytný národ. 

98/ Aké ciele sledovali revolucionári v Uhorsku v revolučnom roku 1848-1849 ?

 = zrušenie poddanstva, národné požiadavky – samospráva národných území s vlastným jazykom a úradmi

 Ale Maďarskí revolucionári však žiadali politickú samostatnosť a národné práva od cisárskej Viedne /Rakúska/ len pre Maďarov, 

 a tým stratili podporu menších národov žijúcich v Uhorsku.

99/ Ktoré dôležité zákony prijal uhorský snem v marci 1848 ?

  zákon o zrušení poddanstva a zákon o nezávislosti Uhorska

100/ Zostali zákony o zrušení poddanstva a nezávislosti Uhorska v platnosti aj po roku 1849 ?

 L Maďari prehrali pri Világoši vojnu s rakúskym cisárom Františkom Jozefom, ktorému prišiel na pomoc „žandár Európy“-

 ruský cár. A rakúsky cisár ponechal v Uhorsku v platnosti len zrušenie poddanstva, ale národy žijúce v monarchii dostali len

 drobné jazykové práva.

101/ Čo žiadali slovenskí revolucionári /Štúr, Hurban, Hodža/ v politickom programe v Žiadostiach slovenského národa v máji 1848?

 úradný jazyk slovenčinu, vlastný slovenský snem s rovnomerným postavením v uhorskom sneme, vlastné školy,

 červeno-biela národnú zástavu, všeobecné volebné právo, slobodu tlače a zhromažďovania sa, vrátiť roľníkom ukradnutú pôdu

102/ Kedy vznikla Slovenská národná rada a čo bolo jej poslaním ?

 Vznikla v septembri 1848 vo Viedni na čele so Štúrom, Hurbanom a Hodžom. Bol to najvyšší slovenský politický a vojenský

 orgán slovenského dobrovoľníckeho vojska. Jej poslaním bolo vybojovať pre Slovákov to , čo žiadali v Žiadostiach slovenského

 národa.

103/ S akým výsledkom sa pre slovenský národ skončila revolúcia roku 1848-1849 ?

 Po porážke maďarskej revolúcie napokon viedenská vláda dala Slovákom niektoré jazykové práva – v úradoch sa na Slovensku 

 mohla používať aj slovenčina, slovenčina sa taktiež mohla aj používať v ľudových školách /základných/ a niektorých stredných.

104/ Kedy, kde a kto je autorom Memoranda slovenského národa ? = jún 1861 v Turčianskom Sv,. Martine Štefan Marko Daxner

105/ Ktoré boli hlavné požiadavky Memoranda slovenského národa ?

 Memorandum vychádzalo zo Žiadostí slovenského národa a sústredilo sa na politické a jazykové požiadavky.

 Daxner žiadal autonómiu Slovenska /samosprávu/ a slovenčinu ako úradný jazyk na Slovensku a vyučovací jazyk. 

 Memorandum bolo však neúspešné.

106/ Kedy a kde vznikla Matica slovenská ?

 = 4. augusta 1863 v Turčianskom Sv. Martine / na oslavách jubilea príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu /

107/ Ako sa volal prvý predseda a podpredseda Matice Slovenskej ?

 predseda = katolícky biskup Štefan Moyzes

 podpredseda = evanjelický farár Karol Kuzmány

108/ V čom spočíval význam Matice slovenskej ?

 Matica podnietila rozvoj slovenskej národnej kultúry, umenia a osvety.

109/ Ktoré tri slovenské gymnáziá vznikli krátko po vzniku Matice slovenskej ?

 V Revúcej, v Kláštore pod Znievom, v Turčianskom Sv. Martine

110/ Kedy vznikol dualistický štát čiže dvojštátie Rakúsko-Uhorsko ?

 Kedy sa uhorskej šľachte podarilo, aby Uhorsko sa zrovnoprávnilo s Rakúskom, Rakúsko- Uhorskému vyrovnaniu ? = 1867

111/ Čo znamenalo pre Slovákov Rakúsko-Uhorské vyrovnanie /dualizmus/ ?

 Maďari začali národnostne utláčať Slovákov, ktorých chceli pomaďarčiť. Krátko na to zaniká Matica slovenská 1875, ale i

 slovenské gymnáziá.

112/ Kto podporoval Slovákov zo zahraničia ?

 Boli to Slováci žijúci v Amerike, ktorí založili v roku 1907 organizáciu – Slovenskú liga v Clevelande

113/ Čo je to priemyselná revolúcia ? = zavádzanie strojov do výroby a začala sa v polovici 18. stor. v Anglicku

114/ ( V roku 1884 vznikla prvá slovenská banka TATRA

 - koncom 19. stor. vznikla v Bratislave veľká rafinéria nafty Apollo a továreň na výrobu dynamytu, továreň Stollwerck)

115/ Prečo Slováci a Česi hľadali po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní 1867 cestu vzájomnej spolupráce ?

 Pretože obidva národy boli vystavené národnostnému útlaku. Preto aj vznikol v roku 1882 v Prahe spolok DETVAN a neskôr

 v roku 1896 v Prahe spolok Českoslovanská jednota. Stretávali sa každoročne v Luhačoviciach. Tým sa aj pred prvou svetovou

 vojnou zrodil plán na utvorenie spoločného československého štátu.  

116/ Čo je to všeobecné hlasovacie právo ?

 Umožňuje všetkým občanom sa zúčastniť na voľbách, a tým sa aj podieľať na riadení štátu prostredníctvom svojich zvolených

 zástupcov – poslancov.

117/ Aké politické strany vznikali na začiatku 20. stor. na Slovenku ?

 Slovenská národná strana, Slovenská ľudová strana /Andrej Hlinka/, Hlasisti, Sociálnodemokratická strana.

118/ Čo sledovala maďarská vláda pomaďarčovaním a uveď kroky ?

 Chceli premeniť Uhorsko na jednonárodnostný štát.

 1868 – uhorský snem prijal národnostný zákon, ktorý vyhlásil maďarčinu za štátny a úradný jazyk

 1907 – prijatím Apponyiho školských zákonov vrcholí maďarizácia školstva v Uhorsku

 1909 – sa už aj náboženstvo vyučovalo na všetkých školách v Uhorsku v maďarčine

119/ Čo vieš o krvavých udalostiach v Černovej ?

 1907 – streľba žandárov do zástupu veriacich v Černovej, ktorí protestovali proti násilnému vysväteniu miestneho kostola

120/ ŽIVENA = celoslovenský ženský spolok

121/ Jozef Murgaš = Slovák priekopník v bezdrôtovej telegrafii

 Aurel Stodola = tepelné turbíny

 Milan Rastislav Štefánik = astronóm, zakladateľ Československého štátu, národný hrdina Slovákov

© Mgr. Miroslav Kováč: http://www.zssarle.edu.sk/